یکی از مصادیق تقوای تلاوت

یکی از موارد مربوط به تقوای تلاوت، عدم تنفس در میان اجرا است. تلاوت هنری است که قطعات موسیقایی آن باید به صورت صوت پیوسته اجرا شود و در صورت قطع صوت، الزاماً باید از قوانین وقف یا سکت تبعیت کرد.


تعداد بازدید: 569