سه موضوع در بررسی مسائل کیفی تلاوت

در بررسی مسائل کیفی تلاوت باید همواره به سه موضوع توجه شود:

نقص: بعضی از چیزها در تلاوت نقص محسوب می شود که باید برطرف شود. مانند کنترل تحریرها، کمبود نفس و … در مرحله اول باید نقایص و تکلفات رفع شود. مهمترین مسئله در این مرحله، بالابردن صحت و سلامت اجرا است. خودشناسی صوتی و لحنی در این مرحله صورت می گیرد و قاری باید بداند که بهره گیری از چه صدا و نغمه ای باعث ارتقاء سلامت اجرا و رفع نواقص تلاوتش می شود.

خلاء: در صورت اجرای سالم و صحیح، ممکن است جای بعضی از چیزها در تلاوت خالی باشد مانند تحرک، استفاده از بعضی تحریرها و … که در این صورت با راهنمایی استاد و بهره گیری از نمونه های موجود، این خلاءها برطرف می گردد. در این مرحله راهنمایی استاد بر اساس ضوابط کیفی خط ملودی نیز می تواند اثرات مثبت داشته باشد. در خط ملودی، مهارتهای مختلفی در اجرای ملودی اجرا می شود و اجرای این مهارتها بر اساس نگرش های موسیقایی و دانش فنی انجام می شود.

مهارت: پس از توجه به رفع خلاءها، بعضی از مسائل موجب بروز توانمندی ها و در نهایت ایجاد تأثیر می شود. در این بخش، بعضی از مهارتها باید به شکل هنرمندانه، ظریف و زیبا اجرا شود. در این مرحله توانمندی و مهارت شخصی افراد بروز پیدا کرده و دیده می شود. این مهارتها می تواند در بافت موسیقایی، پردازش صدا، قفلات، تحریرها، اجرای درجات صوتی خاص به لحاظ ارتفاع و همچنین اجرای درجات صوتی خاص در اجرای مقامات متبلور شود.

نظرات بسته شده است.