نکاتی برای رشد محیط آموزشی جلسات

استبداد دقت چیست؟

بگذارید قصه بگویم: مدرس وارد کلاس می‌شود و یک مطلب را به‌صورت بسیار علمی و دقیق توضیح می‌دهد. کلاس کاملاً ساکت است. مدرس تصور می‌کند که این سکوت نشانه رضایت...

مسئله انتقال اطلاعات در جلسات قرآن

به سلسله کارهایی که منجر به تغییر رفتار در متعلم می شود آموزش می گویند. شرط اصلی آموزش، تغییر در رفتار عملی متعلم است. طبیعتاً در آموزش، انتقال اطلاعات، تجربیات...