اداء آکادمیک

ادائی که در آن مهارتهای تجویدی، وقف و ابتدا و قرائات مورد استفاده قرار می گیرد را اداء آکادمیک می گویند.

 


تعداد بازدید: 28